Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Sơn Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0979836743
  • Email:
   duongnguyenson@gmail.com
 • Phạm Hương Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0919855282
  • Email:
   https://www.facebook.com/profile.php?id=100005258087591