Đội ngũ giáo viên
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình